Cylchgronau Cymru

Chwiliwch trwy dros 450 o deitlau a 1.2 miliwn o dudalennau

NEWYDDION. 253 Graham i wasgu y priodoldeb o fod un yn Gymro ac yn ymneillduwr. 0 9 o'r gloch hyd 12 buwyd yn holi yr Efrydwyr yn ngwahanol gangenau gwy- i bod'aeth, y rhai a roddasant foddlonrwydd j mawr—anarferol fawr i bawb oedd bre- senol. I Am chwech bu areithio cyhoeddus yn ; Llỳs-dy y dref; J. Lloyd, Ysw., o'r Dinas, i yn y Gadair. Yr oedd y lle yu orlawn, a'r i areithiau yn rhagorol, yn enwedig yr I eiddo y Parch. H. Richard a C. Hindley, Ysw. Cafodd pawb eu buddloni yn [ ngwaith y dydd. VV. R. HANES CYFARFOD BLYNYDDOL Y DY- LIFAU, CYLCHDAITH LLANIDLOES. Cynaliwyd y cyfarfod hwn y Sulgwyn, sef yr 3lain 0 Fai, pryd yr ymgynullodd lluaws o bell ac agos. Dull y cyfarfod, yn nghyda'r pregethwyr a'n gwasanaeth- odd, oedd fel y canlyn ;— Am 10 yn y boreu dachreuwyd yr oedfa mewn gweddi daer gan Mr. E. Jarman, Cwmbelan; yna pregethodd Mr. Jones, pregethwr gyda'r Annibynwyr yn Ma- chynlleth, od'di ar Esay lxvi. 2, a Mr. D. Daries, Llangurig, oddi ar Hosea xiv. 5. Cawsom oedfaon gwlithog, a phresenol- deb Duw. Am 2 yr oeddem yn gorfod pregethu allan, o herwydd lluosogrwydd y gynull- eidfa. Dechreuwyd yr oedfaon hyn gan Mr. R. Hughes, Llawr-y- glyn, yna pregethodd Mr. D. Davies, oddi ar Luc xiv. 17, a Mr. E. Jarman, oddi ar Esec. xxxvii. 10. Caw som eilwaith oedfaon da, a gwrandawiad syml a sobr. Am 6 yr oeddem o dan angenrheid- rwydd i bregethu allan drachefn. De- chreuwyd yr oedfaon hyn trwy ddarllen a gweddio gan Mr. E. Jarman, yna pre- gethodd Mr. Jones, Machynlleth, oddi ar Gal. vi. 14, ac ar ei 0i Mr. R. Hughes, oddi ar 1 Cor. xii. 1. Y genadwri oedd rymus ac effeithiol. Yna diweddwyd y eyíarfod trwy gynghor byr :t gweddi byw- iog gan Mr. E. Jarman. Diameu genym f°d presenoldeb Duw yn amlwg yn ein phth. Cafodd ei weision amser da—nerth mewu corff a hwyl i'w hysbryd, a'r gy- nulleidfa fudd ac adeiladaeth i'w heneid- lau. Ond i Dduw y byddo y diolch am ei ddawn annhraethol. Felly y gorphwysa yr eiddoch, &c, Xtian. CYMYSG. Rhybudd Vr smocwyr. — Ar y 15fed o ns Mawrth diweddaf cynaliwyd cyfarfod gweddi mewn tŷ anedd, yn ardal Nant-y- glo ; ac wedi i'r bobl ddyfod yn nghyd, cyn i'r addoliad ddechreu, aroglodd rhai o'r bobl ryw ddillad yn llosgi. Dechreu- wyd edrych oddeutu y tân ; ond trwy na welid dim o'r fath beth gofynwyd a oedd neb o honynt wedi dodi pibell a tobacco yn eu llogellau heb ddiffodd y tân ynddi. Chwiliwyd Uogellauy mygwyr, ond meth- wyd â chael yno yr achos o'r sawyr; ac wrth sylwi oddiamgylch y tỳ, dywedodd un dyn fod mŵg yn dyfod allan o ddrôr ag oedd yn ei ymyl; ac wedi ei agor yr oedd y tân wedi llosgi capiau a handfcer- chiefs ag oedd yn y drôr. Nid oedd dim ond un fodfedd rhwng y tân a thri phwys o bylor ag oedd mewn papyr yn yr un dròr, ac rnewn ychydig o funud- au yn chwaneg buasai yn debyg o danio, a dinystrio llawer o ddynion, yn nghyda'r tŷ, a'r meddianau ag oedd ynddo. Onid oedd hyn yn waredigaeth o eiddo rhaglun- iaeth y Bôd Mawr o safn marwolaeth ! Wrth ystyried a holi pa fodd y daeth y tân i'r drôr, cafwyd ar ddeall mai y mab, yr hwn o ran oedran a ddylasai fod yn feddianol ar fwy o synwyr cyffredin na myned â'r bibell danllyd yn ei geg fyglyd uwch ben dillad glân ag oedd yn y drôr, chwaithach wrth ben peth mor beryglus a phowdwr; ond felly y gwnaeth yr adyn anystyriol, oblegid yr oedd llwch y tobac- co i'w weled yn amlwg yn y drôr. Ac nid hon yw y waith gyntaf i'r un gŵr losgi dillad yn y tŷ, trwy yr un gyffelyb offeryn. Ond gobeithiwn y cymer ry- budd, ac y bydd hon y ddiweddaf, er nad oes genyf ond sail lled wan i obeithio, oblegid nad yw y gwalch ond cellwair wrth adgoffa am ei weithred ryfygus; ac y mae hyn yn profi calongaledwch a di- deimladrwydd yn fwy na phechaduriaid yn gyffredin. Ond os na fydd cyhoeddi yr hanes hon yn un Ues i'w rybuddio ef a'i frodyr i fod yn fwy gwyliadwrus efo eu pistolau gwỳnion tanllyd.dymunaf arnoch chwi, Mr, Golygwr, i'w chyhoeddi yn yr Eurgrawn, pe na byddai yn ateb un dyben arall ond amlygu daioni Duw yn ei rag- luniaeth, trwy y waredigaeth ryfedd a nodwyd. Ydwyf, yn dyst o'r amgylchiad uchod, ac yn gyson dderbyniwr yr Eurgrawn, Nimajneb Sdrawde, Naiityglo. Ateb parod a chyfrwys.—Dechreuwyd yr achos Wesleyaidd yn nhalaeth Con- necticut gan un Jesse Lee, ' hen ddys- gybl.' A chan fod y Presbyteriaid, y rhai oeddent yn y wlad o'r blaen, yn bobl lled ddysgedig, a llawer o'r pregethwyr Wesleyaidd heb gacl y fantais o ddysg rhagbarotoawl i'r weinidogaeth, y cwesl- iwn cyntaf a ofynid iddynt bob amser a fyddai, ' A gawsoch chwi ddysgeidiaeth dda.' Yr oedd y Mr. Lee a enwwyd uch- od yn dcìyn craff, ac yn anfynych yn ngholl am ateb priodol i'r achlysur. Mewn un